top of page

LEDIGE STILLINGER

Hinderløpsutvalget er i disse tider på jakt etter flere frivillige og engasjerte medarbeidere, da det er et stort behov for en større stab i organisasjonen. Det skjer mye i hinderløpssporten og vi ønsker å tilby alle aktører den beste bistanden vi kan by på. 

VI TILBYR ULIKE FORMER FOR ENGASJEMENT:

Medlem i utvalget

* Et større engasjement med ansvar for ett eller flere arbeidsområder i organisasjonen.

* Mer involvert i det store bildet, og deltar på faste møter.

* Har stemmerett. 

Frivillig                             

* Diverse mindre og avsluttende arbeidsoppgaver, som dukker opp etter hvert som behovene melder seg. Det kan være oppgaver innenfor ulike områder (se liste under).

* Dette er et mindre engasjement hvor man ikke trenger å delta på alle faste møter.

* Har ikke stemmerett.

* Man kan gjerne starte som frivillig, før man eventuelt engasjerer i større grad. En fin måte å blir bedre kjent med hvordan Utvalget arbeider, og hvilke områder som er av størst interesse å fordype seg i.  

 

KRAV

Du vil bli satt inn i de ulike arbeidsoppgavene, etterhvert som du får utdelt disse. Og du vil kunne være med på aktuelle møter, for å bli bedre kjent med de ulike aktørene, våre relasjoner, prosedyrer, retningslinjer, m.m. 

Vi stiller derfor ingen krav til at du skal ha god kjennskap til hinderløp. Det viktigste er at du har et engasjement og et ønske om å bli bedre kjent med hinderløpssporten, med et mål om å fremme den. 

Er du en konkurrerende utøver, er du også hjertelig velkommen. Men av hensyn til inhabilitet, vil det begrense seg noe hva man kan være involvert i. Men fordi vi vet at dere sitter på mye kunnskap og erfaring, i tillegg til et stort engasjement, kan vi dra god nytte av hverandre. 

ARBEIDSOPPGAVER

 

Her er en oversikt over ulike ansvarsområder man kan engasjere seg i, og forslag/et utvalg av tilhørende oppgaver:

Utvalget

Har som hovedoppgave å sammenfatte regelverk, prosedyrer og rutiner fra Verdensforbundet, Europa-forbundet og NFIF.

Arbeide sesongbetont med kvalifisering opp mot NM, EM og VM

Arrangørkontakt

Oppfølging og bistand innenfor ulike områder arrangør er involvert i.

Kontaktformidling og rådgivning rundt søknad om støtte.

Bistand vedrørende innhenting av funksjonærer.

Tips og anbefalinger omkring hinder, sikkerhet, løype o.l.

Vurdere arrangør som aktuelle kvalifiseringsløp, og eventuelt gå i dialog om disse mulighetene. Oppfølging av kvalifiseringsløp.

Delta på løp og være tilstede under løp som representant fra Hinderløpsutvalget.

 

Funksjonær-koordinator

Opplæring av funksjonærer. 

Innhenting av politiattester, og utdeling av funksjonærbevis. 

Rådgivning til arrangør omkring innhenting av funksjonærer.

Være kontaktperson opp mot internasjonal funksjonæransvarlig.

Klubbutvikling

Oppfordre og bistå uoffisielle hinderløpsklubber å organisere seg.

Sette seg inn i NFIF sine krav og rettigheter til organiserte klubber.

Drive generell rådgivning og oppfølging av nye og eksisterende organiserte klubber.

Besvare henvendelser fra utøvere eller andre som har spørsmål omkring klubbvirksomhet av ulikt slag, innmelding, etc. 

Trenerutvikling

Sette seg inn i utviklingsprogrammet til NFIF.

Videreformidle tilbudet til NFIF til klubber og andre interessenter. 

Utøverkontakt

Drive generell rådgivning til alle hinderløpere, uansett nivå. 

Veilede konkurranseutøvere i riktig retning, slik at de presterer best mulig. 

Følge opp utøvere som skal delta under NM, EM og/eller VM.  

Jobbe for en god dialog med konkurranseutøvere, for å sammen komme frem til fruktbare løsninger, hva gjelder kvalifisering, trening, konkurranser, m.m.  

Anlegg - støttefunksjon for bane og hinder

Promotere og følge opp allerede eksisterende hinderløpsanlegg og treningsarena. 

Kontaktformidling og rådgivning til aktører som ønsker å starte hinderløpsanlegg.

Bistå og følge opp arrangører (spesielt kvalifiseringsløp), omkring valg av hindre og løype.

NFIF (Norges Friidrettsforbund)

Bistå utvalgsleder i oppfølging av kontakt rettet mot NFIF. 

Sette seg inn i NFIF sine retningslinjer og få oversikt over hvilke rettigheter vi har.

Forstå hvilke krav som stilles oss som utvalg og sørge for at disse blir tilfredsstilt. 

Holde en jevnlig dialog med NFIF for å styrke samarbeidet.

Jobbe aktivt for å oppnå best mulig støtte og bistand fra NFIF. 

Følge med på trender generelt i NFIF, for å kunne lære noe av disse, og dra nytte av det.

 

NM

Etterlyse aktuelle arrangører til å arrangere fremtidig NM. 

Vurdere arrangører, sette dem inn i retningslinjer, og velge best egnet arrangør.

Bistå aktuell arrangør til å bli godkjent av NFIF, som arrangør av fremtidig NM.

Veiledning omkring løype og hinder, puljer, tidtakning, funksjonærer, m.m. 

Behandle kvalifiseringssøknader til NM, fra utøvere. 

Bistå kontakt ut mot konkurranseutøvere. 

Gjennomgang av informasjonskriv til utøvere. 

Gjennomgang av regelhåndbok.  

Internasjonal kontakt

Norden; samkjøre mesterskap, promotere hverandre og dra lærdom av hverandre.  

EOSF (Europaforbundet); delta på aktuelle møter, ta imot henvendelser, og følge opp saker som angår oss.

EM; Behandle søknader fra utøvere som vil til EM. Bistå utøvere som reiser. Eventuelt bli med selv, for å være et bindeledd mellom utøverne og arrangør. Holde oss oppdatert omkring endringer og nyheter fra EM-arrangør og videreformidle disse til utvalget og utøvere.

World OCR/FISO (Verdensforbundet): som EOSF. 

VM; som EM, men her er det Utvalget som vurderer aktuelle utøvere til VM og plukker ut disse. Noe som innebærer en jevnlig vurdering av utøvere gjennom hele året. 

Koordinator for klær og utstyr

Kontaktperson til NFIF, vedrørende landslagsdrakter. 

Sørge for et lager av klær til utøvere som skal delta under EM og VM. 

Ta imot bestillinger av klær fra utøvere. 

Avtale henting av klær, fra den enkelte utøver. 

Koordinere annet utstyr som på sikt blir anskaffet. Telt, beach-flagg, o.l. 

Anskaffelse av presentasjons-klær til utvalgets medarbeidere, og annet aktuelt utstyr. 

Sosiale media

Legge ut nyheter, opplyse, informere, promotere, dele.  

Lese respons på eget innhold, og besvare aktuelle kommentarer. 

Følge med på hva andre aktører i sporten deler, og eventuelt dele videre. 

Hjemmeside

Bistå med fortløpende redigering og publisering av innhold, som kommer fra ulike "avdelinger".  

 

Pressekontakt

Ta imot henvendelse fra pressen og oppsøke kontakt ved større anledninger, som større mesterskap, åpning av relevant treningsarena, markante utøver-prestasjoner, o.l.  

Journalist

Skrive innlegg til hjemmesiden, eller andre til andre media, som f.eks NFIF sin hjemmeside eller Kondis. 

Sponsor

Sette seg inn i retningslinjene til NFIF omkring valg og avtaleinngåelse med sponsor.

Kontakte aktuelle sponsorer, og inngå avtale om et samarbeid. 

Oppfølging av fremtidige sponsorer. 

Økonomi

Jobbe for å finne måter å oppnå inntjening for å dekke nødvendige kostnader. 

Gå i dialog med NFIF om et samarbeid omkring et enkelt regnskap.

Enkel budsjettering og regnskap. 

Juridisk støtte

Hjelpe til med utførelse av ulike kontrakter og oppfølging av disse. 

Bistå i alle juridiske spørsmål som kan dukke opp i ulike sammenhenger. 

Det er mye spennende og lærerikt å sette seg inn i hos Hinderløpsutvalget.

Vi håper noe av dette frister, og at du ikke mister motet over mengden av arbeid man ser for seg. Alt tilpasses den enkelte. 

Minner om at Hinderløpsutvalget er en frivillig organisasjon med non-profit arbeid. 

 

Ta gjerne kontakt på mail, for å ta en uforpliktende prat. info@nocra.no

 

Vi ser frem mot å høre fra deg og forhåpentligvis et fruktbart samarbeid! 

 

bottom of page