top of page
Oppdatert 20.12.2019
 

VEDTEKTER

§1 Foreningens navn 

Foreningens navn er; Norges Hinderløpforbund.

§2 Formål 

Foreningen har som formål å: 

 • Etablere hinderløp som idrett i Norge 

 • Tilrettelegge for et bredt hinderløpmiljø i Norge 

 • Strukturere hinderløp i Norge etter internasjonale og nasjonale retningslinjer.  

 

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter: 

 • Formidle informasjon om alt som er relatert til hinderløp 

 • Sikrestille klare retningslinjer for hinderløp i Norge 

 • Kontakt med nasjonale og internasjonale Forbund 

 • Etablere hinderløpklubb-struktur i Norge 

§3 Organisasjonsform 

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.  

§4 Medlemmer 

Kriteriene for medlemskap i foreningen: 

Medlemskap i en hinderløpklubb som er medlem av forbundet.

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet 

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.  

 

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.  

§6 Årsmøte 

Årsmøtet som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmene har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.  

 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemme-liket avgjøres ved loddtrekning.  

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.  

 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte krever det.  

§7 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal 

 • Behandle årsmelding 

 • Behandle revidert regnskap 

 • Behandle innkomne forslag 

 • Fastsette kontingent 

 • Vedta budsjett 

 • Velge 

 • Leder og nestleder 

 • Styremedlemmer 

 • Varamedlemmer 

 • Revisor 

§8 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter blir avhold når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  

Innkallingen skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.  

§9 Styret

Foreningen har et styre på 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.  

 

Styret skal: 

 • Iverksette årsmøtebestemmelser 

 • Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse 

 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser 

 • Representere foreningen utad 

 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.  

§10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.  

 

Hvis signaturrett i tillegg blir tildelt bestemte roller eller personer utenom ”styret i fellesskap”, bør dette gå frem av vedtektene. Det må også presiseres om retten er tildelt ”hver for seg” eller ”i fellesskap”.  

§11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte og krever 2/3 flertall.  

 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer.  

 

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

bottom of page